2015-04-09

Misja

Rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców miasta i regionu, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, a także świadczenie usług informacyjnych dla społeczeństwa lokalnego. Stworzenie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

Biblioteka została powołana  uchwałą 199/XXXIV/92 Rady Miasta Malborka z dnia 17.11.1992 r.

Działa w oparciu o statut zatwierdzony uchwałą  nr 246/XXVIII/01Rady Miasta Malborka z dnia  18.01.2001 r.

 

Struktura organizacyjna

Dyrektor
Grażyna Zawacka

Głowna Księgowa
Agnieszka Pietkiewicz

Filia dla Dorosłych
Dorota Piecuch
Danuta Malinowska

Mediateka
Danuta Czop
Anna Markowicz
Joanna Kloc

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Dorota Leszczyńska

Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów
Dorota Leszczyńska
 

Zadania

 • gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych
 • udostępnianie zbiorów do domu i na miejscu
 • organizowanie czytelnictwa osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym
 • działalność informacyjna
 • prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej dla dzieci i młodzieży
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki i edukacji
 • pełnienie zadań biblioteki powiatowej
 • współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi w przysposobieniu bibliotecznym

Wizja

 • Biblioteka nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji społecznej i kultury szanującym przeszłość i kreującym przyszłość.
 • Promuje środowisko lokalne w oparciu o jego potrzeby i potencjał.
 • Przyjazna dla wszystkich i otwarta na wspólne działania  z innymi instytucjami.
 • Działania biblioteki służą zrównoważonemu rozwojowi miasta, gwarantując poprawę warunków życia mieszkańców.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się