2015-04-09

Misja

Rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców miasta i regionu, upowszechnianie kultury i czytelnictwa, a także świadczenie usług informacyjnych dla społeczeństwa lokalnego. Stworzenie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

Biblioteka została powołana  uchwałą 199/XXXIV/92 Rady Miasta Malborka z dnia 17.11.1992 r.

Działa w oparciu o statut zatwierdzony uchwałą  nr 246/XXVIII/01Rady Miasta Malborka z dnia  18.01.2001 r.

 

Struktura organizacyjna

Dyrektor
Grażyna Zawacka

Głowna Księgowa
Agnieszka Pietkiewicz

Filia dla Dorosłych
Dorota Piecuch
Danuta Malinowska

Mediateka
Danuta Czop
Anna Markowicz
Joanna Kloc

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Dorota Leszczyńska

Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów
Dorota Leszczyńska
 

Zadania

 • gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych
 • udostępnianie zbiorów do domu i na miejscu
 • organizowanie czytelnictwa osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym
 • działalność informacyjna
 • prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej dla dzieci i młodzieży
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji książki i edukacji
 • pełnienie zadań biblioteki powiatowej
 • współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi w przysposobieniu bibliotecznym

Wizja

 • Biblioteka nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji społecznej i kultury szanującym przeszłość i kreującym przyszłość.
 • Promuje środowisko lokalne w oparciu o jego potrzeby i potencjał.
 • Przyjazna dla wszystkich i otwarta na wspólne działania  z innymi instytucjami.
 • Działania biblioteki służą zrównoważonemu rozwojowi miasta, gwarantując poprawę warunków życia mieszkańców.